WSV Genemuiden

Bericht vanuit de watersportverenigingen langs het Zwarte Water

De watersportverenigingen langs het Zwarte Water hebben een veel vragen over de voorgenomen oeveroptimalisatie van het Zwarte Water. De watersportverenigingen vrezen dat de voorgenomen oeveroptimalisatie de veiligheid en de beleving op het water zullen aantasten.

Verder zij vinden het erg spijtig dat zij als gebruikers van het Zwarte Water zo laat en slechts indirect geïnformeerd zijn. Zij hopen dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland de vragen die het Regioteam van het Watersportverbond spoedig beantwoord worden. Te meer daar Rijkswaterstaat Oost-Nederland de plannen uiterlijk 2022 gerealiseerd wil hebben. De aanbesteding vindt zomer 2021 plaats.

Medio november 2020 werd voor het Regioteam Overijssel en Noordoostpolder bekend dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland natuurlijke oevers langs het Zwarte Water aan wil leggen. Achter de te plaatsen damwanden zouden er zo meer en betere paaiplekken voor vissen moeten ontstaan. Hiermee verwacht Rijkswaterstaat te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Tegen de manier waarop Rijkswaterstaat dit wil bereiken heeft het Regioteam bezwaren geuit. Dit doet het Regioteam in nauw samenwerking met de gebiedscoöperatie IJsseldelta. Samen zijn we sterk voor een natuurlijk en veilig Zwarte Water. Vanzelfsprekend zijn we voor een ecologische upgrading van het Zwarte Water.

In een voorstudie geeft RWS aan dat er achter te plaatsen damwanden meer en betere paaiplekken voor vissen ontstaan. Echter damwanden verhogen de golfslag. Verder verhinderen zij voor mens en dier een snelle vlucht uit het water.

In de zomer steken deze damwanden zo’n 45 centimeter boven het water uit. Geen fraai natuurlijk gezicht. Wij geven de voorkeur aan de nu bestaande vorm van oeverversterking.

Bij hoog water kunnen de damwanden net onder het water verdwijnen. Dit kan een gevaar opleveren vooral voor de kleine recreatievaart. Onduidelijk is hoe met dit veiligheidsaspect wordt omgegaan

Verder vragen we ons af waarom er geen ruimte gezocht is in de bestaande uiterwaarden. Deze vallen onder het Natura 2000 regiem en kennen een beperkt aantal eigenaren. Door de oever op te gaan houd je breedte van de rivier in stand en kun je de synergie tussen de natuurontwikkeling op land en in het water opzoeken.

Een ander punt is de verdringing van het bestaand recreatief gebruik. Met name in de zomermaanden worden bepaalde delen van de oeverzone gebruikt om te zwemmen en te spelevaren. De aanleg van damwanden verhinderd dat. De watersporters zullen op zoek gaan naar andere plaatsen. Hierdoor kan er ongewenste recreatiedruk elders ontstaan.

Kortom er is veel te bespreken. We hopen dat RWS in ziet dat samenwerking een beter product oplevert dan solistisch opereren. Samen met de gebiedscoöperatie IJsseldata zijn we op zoek naar alternatieven en zouden graag een natuurlijke en veilig Zwarte Water gerealiseerd zien.

De watersportverenigingen langs het Zwarte Water hebben veel vragen over het voornemen om door een Toegangsbeperkend Besluit het Zwarte Meer af te sluiten. De watersportverenigingen zijn van mening dat de afsluiting van het Zwarte Meer, zeker het jaar rond, onnodig en ongewenst is. Zij verwachten dat door de recreatiedruk in de zomervakantie dit besluit niet gehandhaafd kan worden en op veel onbegrip van de watersporters kan rekenen. Verder zijn de watersportverenigingen van mening dat de afsluiting van de recreatiegeul langs de Ramsgeul zal leiden tot onveilige situaties.

De watersportverenigingen denken dat je door toewijzing van gebruikszones zowel de natuurontwikkeling kunt stimuleren als de ontwikkeling van de watersport en daarmee het toerisme.

Zij vinden het erg spijtig dat zij als gebruikers van het Zwarte Meer zo laat en slechts indirect geïnformeerd zijn. Zij hopen dat Rijkswaterstaat Midden-Nederland de vragen die het Regioteam van het Watersportverbond gesteld heeft, spoedig zal beantwoorden.

Het Watersportverbond maakt zich zorgen over het voornemen van Rijkswaterstaat

Midden-Nederland om het Zwarte Meer op basis van een Toegangbeperkend Besluit (TBB) af te sluiten. Hierdoor kunnen watersporters uit bijvoorbeeld de Noordoostpolder, Steenwijkerland, Zwartwaterland, Zwolle en Kampen niet langer spelevaren in het gebied . Ook de recreatiegeul parallel aan de geul voor de beroepsvaart ( de Ramsgeul) zou kunnen worden afgesloten. Hierdoor treedt er een ongewenste, want onveilige vermenging op van de beroepsvaart met de recreatievaart. Je zeilend voortbewegen wordt op dit meer dan meestal onmogelijk.

Het Regioteam Overijssel en Noordoostpolder heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat en de Provincie Flevoland. Het Regioteam draagt graag bij aan het herstel en uitbreiding van de natuurlijke waarde van het Zwarte Meer. Het Regioteam is echter van mening dat door de recreatievaart de toegang te ontzeggen, de problemen (zoals bijvoorbeeld het tekort aan voedsel voor de doortrekkende en overwinterende watervogels), niet wordt opgeheven.

Het Regioteam heeft daarom een alternatief plan geschetst waarbinnen zowel de recreatievaart als de natuur zich positief kunnen ontwikkelen. Het Regioteam is van mening dat de recreatiedruk in het gebied beperkt is tot het hoogseizoen. Door middel van zonering kan het spelevaren zich dan beperken tot bepaalde delen van het meer. Het overgrote deel van het meer blijft sowieso gevrijaard van verstoringen omdat het daar te ondiep om te varen en zomers vol waterplanten staat.

In dit dossier trekt het Regioteam samen op met de gebiedscoöperatie IJsseldelta. Samen sterk voor een mooi en toegankelijk Zwarte Meer.

22 maart 2021

Algemeen